Üniversitede Düzenlenen Etkinlik Türleri

Beyin Fırtınası: Bir grup katılımcı tarafından belirli bir konu/sorun hakkında çözüme yönelik olarak açık uçlu olarak çok fazla fikrin ileri sürüldüğü ve bu fikirlerden bir sonuca ulaşılmaya çalışılan etkinlik türüdür.

Çalıştay: Sınırlı sayıda (6-8-10 kişi gibi) üyesi olan grupların belirli sorulara/sorunlara belirli bir sürede çözüm bulmaya çalıştığı etkinlik türüdür. Her grubun önceden belirlenmiş yöneticisi gruba dâhil olacak üyeleri, grubun hedeflerini ve tartışma sürecinde ele alınacak alt başlıkları planlar. Süre sonunda ortaya çıkan görüşler özetlenerek rapor haline getirilir. Bu etkinlik türünde ön hazırlık, gerekli ortam ve yönetim uygun olmazsa amaçlanan verim elde edilemeyebilir. Dolayısıyla çalıştaya hazırlık aşaması uzun sürer ve son derece ciddiyetle yürütülmelidir.

Forum: Belli bir konunun bir ya da birden fazla yönetici, konuşmacı ve dinleyici tarafından tartışıldığı etkinlik türüdür. Başkan(lar) foruma başlamadan önce etkinliğin nasıl yürütüleceğini anlatır. Sırasıyla önce konuşmacılara ardından dinleyicilere söz hakkı verir. Dinleyiciler ve konuşmacılar forumun kurallarına uymak zorundadır. Başkan(lar) etkinliğin sonunda genel bir özetleme yapar.

Konferans: Bir konunun ya da alanın uzmanının dinleyicilere detaylı bilgiler aktardığı etkinlik türüdür. Seminerden farkı soru-cevap bölümünün olmamasıdır.

Münazara: En az iki kişinin ya da grubun tarafsız bir jüri önünde, önceden belirlenmiş bir konu hakkında fikirlerini savunduğu etkinlik türüdür. Gruplar arasında yapılan münazaralarda her grubun bir başkanı olur. Yarışma şeklinde ilerleyen münazaralarda jüri, tarafların konuyla ilgili hazırlıklarını, fikirlerini savunma yöntemlerini, kullandıkları argümanları ve üsluplarını değerlendirerek puanlama yapar ve bir kişiyi ya da grubu birinci ilan eder.

Panel: Belli bir konuda, yönetici idaresinde, o konun uzmanlarının bir araya gelerek farklı bakış açılarını katılımcıların önünde tartıştıkları etkinlik türüdür. Yönetici tarafsız bir şekilde konuya ilişkin sorular sorarak uzmanların görüşlerini aktarmasını kolaylaştırır. Panelin amacı ele alınan konuya ilişkin kesin bir sonuca varmak değil konuyla ilgili alternatif bakış açılarını ortaya koymaktır.

Seminer: Bir ya da daha fazla konuşmacının belirli bir konu ile ilgili katılımcılara bilgi vermesi amacıyla düzenlenen etkinlik türüdür. Tercihen seminer sonunda soru-cevap bölümü olur. İnternet üzerinden yapılan çevrim içi yapılan seminerlere “webinar” adı verilir.

Sempozyum: Uzmanların, araştırmacıların ya da davetli konukların bir yönetici idaresinde belirli bir tema çerçevesinde farklı başlıklar altında sunumlar yaptığı etkinlik türüdür. Sempozyum bir ya da bir kaç oturum şeklinde de düzenlenebilir. Her oturumun başlangıcında genel bir giriş yapan oturum yöneticisi oturumun sonunda da konuşmaları özetler ve genel bir değerlendirme yapar. Sempozyum üst düzey hazırlık gerektiren akademik bir etkinlik olduğundan genellikle etkinlik tamamlandıktan sonra bütün sunumlar bir araya getirilerek kamuoyu ya da ilgili hedef kitleyle paylaşılır.

 

Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023

Podcast Kanalımız

AFSÜ Tanıtım Broşürü

Formlar

Kurum İçi Protokol Listesi

Sıkça Sorulan Sorular

Medyada AFSÜ

TV Programları

Sağlık ile İlgili Belirli Günler

Logolarımız

Skip to content